GREEN BUS

GREEN BUS

Filed under: — admin

Greenbus ธุรกิจรถโดยสารประจำทาง

กรีนบัส: ธุรกิจบริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถโดยสารประจำทางครอบคลุมพื้นที่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ของไทย ได้รับสัมปทานการเดินรถกว่า 20 เส้นทาง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน ตาก นครสวรรค์ สิงห์บุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานีและภูเก็ต  มีจุดจำหน่ายบัตรโดยสารมากกว่า 60 จุด ให้บริการแก่ผู้โดยสารมากกว่า 1,500,000 คน รวมกว่า 50,000 เที่ยววิ่ง/ปี

กรีนบัสให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย โดยเลือกใช้รถโดยสารที่มีมาตรฐานและมีการติดตั้งเทคโนโลยีติดตามรถโดยสาร Global Positioning System หรือ GPS กับรถทุกคันทุกเส้นทางควบคู่กับการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัยบนถนน Road Transport Safety Management หรือ RTS และระบบการบริหารจัดการงานขายและงานบริการ Green Bus Service System หรือ GSS เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งทางถนนและสร้างความเป็นเลิศด้านในการส่งมอบการบริการที่ประทับใจให้กับลูกค้า

เข้าสู่เว็บไซต์ Greenbus ==>http://bus.greencorporatethai.com/


[+]