Awards

รางวัลและใบรับรอง

Filed under: — admin

รางวัล

 • รางวัลพระราชทานสถานประกอบการดีเด่น ด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน (สาขาอาชีพภาคบริการ) ประจำปี 2552 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • รางวัลสุดยอดด้านการอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2012  ประเภทขนส่ง
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงาน
 • รางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ประเภทให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
 • รางวัลสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน “สะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา” ในระดับดี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ระดับแพลทินัม
 • รางวัลดีเด่นในการบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
  กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
  (Logistics and Transport Management; LTM.)

 

 

มาตรฐาน

 • มาตรฐาน ISO 9001: 2000
 • มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553
 • มาตรฐานการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในองค์กร หรือ Management System of Quality of Work Life (MS – QWL)
 • มาตรฐานคุณภาพบริการรถโดยสารประจำทาง จากกรมการขนส่งทางบก
 • มาตรฐานบริหารจัดการรถโดยสาร Fleet Management Standard System หรือ FMS
 • มาตรฐาน Road Transport Safety Management System หรือ RTS
 • มาตรฐาน Green Bus Service System หรือ GSS

[+]